Strona główna1 » Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

ZWROT TOWARU 

§7
Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
1.Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.
2.W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
3.Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
4.Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:

a)Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres: AC Serwis Polska, ul. Topolowa 21, 43-246 Strumień niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

b)Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta. 
Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
6.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8.Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów:
a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e)w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczyTowar powinien być odpowiednio zabezpieczony do wysyłki. W przypadku produktów w oryginalnych opakowaniach, zwrot dotyczy produktu łącznie z opakowaniem. Prosimy załączyć dowód zakupu, oraz oświadczenie na piśmie (odręczna notatka o zwrocie, data i czytelny podpis).

Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych za pobraniem. 


Załącznik nr 1. Oświadczenie na piśmie – przykładowy wzór poniżej:


Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

dane firmy .....
........................................................
........................................................
........................................................
email: ........................

Ja ..................................................................................................................... niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy * / świadczenia następującej usługi /usług *:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................  numer zamówienia ..........................................

Data zawarcia umowy to ........................................................ , data odbioru ....................................................

Imię i nazwisko ............................................  Adres .......................................................................................
Data .........................................................................................


 

Zwrot należy przesłać na adres:

AC Serwis Polska 
Adam Purak
ul. Topolowa 21
43-246 Strumień

W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt: biuro@zegarkowo.com.pl


REKLAMACJA TOWARU

A) GWARANCJA

1. Towary oferowane przez naszą firmę objęte są gwarancją sprzedawcy – firmy AC Serwis Polska lub gwarancją ich producenta.
Warunki gwarancji oraz uszkodzenia objęte/nie objęte bezpłatną naprawą gwarancją są wyszczególnione w załączonej karcie gwarancyjnej. Reklamowany towar proszę dostarczyć do serwisu – odpowiednio zabezpieczony wraz z poniższym, przykładowym formularzem.

Zgłoszenie reklamacyjne
sporządzone w dniu ...............

1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................
2. Adres: ...........................................
3. Data dokonania zakupu: ...........................................
4. Nazwa towaru: ...........................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
6. Cena brutto: ...........................................
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ..............................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.


Przed wysłaniem zegarka do reklamacji proszę sprawdzić czy przyczyną jego nieprawidłowego funkcjonowania nie jest rozładowana bateria.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu, o jej zatwierdzeniu lub odrzuceniu zostaniecie Państwo poinformowani pocztą elektroniczną. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie reklamacja automatycznie zostaje uznana na korzyść kupującego.

W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, reklamowany towar należy odebrać w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji.
Po 14 dniach zostaje naliczany koszt magazynowania towaru w wysokości 2zł dziennie. W przypadku reklamacji uznanej jako nieuzasadniona koszt transportu towaru ponosi klient – po opłaceniu kosztów przesyłki towar zostanie odesłany na podany w formularzu adres.

W przypadku uznania reklamacji koszt przesyłki może zostać zwrócony gdy kupujący dostarczy dowód nadania zawierający koszt przesyłki, gdzie nadawcą będzie kupujący, a adresatem firma AC Serwis Polska. Ponadto kupujący jest zobowiązany do przesłania (w formie papierowej lub elektronicznej) pisma z prośbą o zwrot kosztów przesyłki. W piśmie tym powinna znajdować się informacja na jakiej podstawie żąda się zwrotu pieniędzy (uznanie reklamacji) oraz dane wymagane do zwrotu środków. Koszt przesyłki powinien być zgodny z cennikiem Poczty Polskiej, adekwatny do wartości, wagi i ilości reklamowanego towaru (ekonomiczny list polecony). W przypadku zawyżenia tej wartości zostaną zwrócone koszty zgodne z cennikiem Poczty Polskiej. Dokumenty w sprawie zwrotu kosztów wysyłki proszę przesłać na: biuro@zegarkowo.com.pl

Szczegółowo o sposobie załatwienia reklamacji mówi rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 roku, w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami, obowiązujące od 1 lipca 2002 roku.

2. Powyższy punkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

REKLAMACJĘ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

AC Serwis Polska
Adam Purak
Topolowa 21
43-246 Strumień


B) NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

1. W celu dostatecznego informowania swoich Klientów, w tym punkcie zamieszczamy podstawowe przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru konsumpcyjnego, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
Jeżeli kupujący, z powodu niezgodności towaru z umową, nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
Kupujący traci uprawnienia przewidziane w poprzednim akapicie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


Reklamację/zwrot należy przesłać na adres:
AC Serwis Polska 
Adam Purak
Topolowa 21
43-246 Strumień


Przejdź do strony głównej